Privacy

Jouw gegevens, privé en veilig

Privacybeleid

Binnen CSO International wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van opdrachtgevers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de opdrachtgevers voor het goed uitvoeren van de dienstverleningsafspraak. De opdrachtgever moet erop kunnen vertrouwen dat CSO International zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

In deze tijd gaat ook CSO International mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve voorzieningen stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. CSO International is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. De directie en het management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. CSO International geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van CSO International. Dit privacy beleid van CSO International is in lijn met het algemene beleid van CSO International en de relevante wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

CSO International is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
- Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten

CSO International gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. CSO International houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
- Rechtmatigheid;
- Behoorlijkheid;
- transparantie.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

CSO International zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

CSO International verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. CSO International streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de dienstverleningstaken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

CSO International gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo
worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor
het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt CSO International voor passende
beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van
persoonsgegevens, maakt CSO International afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan
moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. CSO International controleert deze afspraken
jaarlijks.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk beperkt.

proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de
verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

CSO International honoreert alle rechten van betrokkenen. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en
indien nodig herzien.


De directie